SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19

(Priloga hišnega reda)

 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, kar nam prostorski in kadrovski pogoji omogočajo. Kljub temu smo pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

 

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje čim večje možne medsebojne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
 • V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Ustrezno higieno kašlja.
 • Temeljito zračenje prostorov večkrat dnevno.
 • Obvezno nošnjo zaščitnih mask zaposlenih, učencev in učenk v objektu šole. Zaposleni jo nosijo ves čas, učenci pa skupnih prostorih šole (garderobe, hodniki, jedilnica). V učilnicah-»mehurču« učenci in učenke ne nosijo mask.
 • Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

Zdravstvene omejitve:

 

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni, zaposleni oziroma obiskovalci.

 

Splošni higienski in preventivni ukrepi:

 1. Seznanitev učencev z vzdrževanjem higiene rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. V ta namen šola na vidna mesta namesti plakate in drugo gradivo.
 2. Ob vstopu v šolo si odrasla oseba razkuži roke. Razkužilo je na voljo v predprostoru šole in v učilnicah ter nameščeno na varno višino.
 3. Za vse zaposlene je nošnja mask obvezna v objektu šole. Učenci od 1. do 3. razreda pa jo nosijo v skupnih prostorih šole (hodniki, jedilnica in večnamenski prostor, garderobe). Maske učencem zagotovijo starši.
 4. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (učenci si po jutranjem vstopu v učilnico temeljito umijejo roke, prav tako obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora)
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje učilnic in drugih prostorov, ki to omogočajo večkrat dnevno (pred poukom in med odmori, na stežaj odprta okna so lahko le v navzočnosti odrasle osebe!),
 • redno, dnevno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin,
 • da se učenci posameznih oddelkov med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • da dežurni učenec oddelka, ki zapušča učilnico, ob pomoči učitelja razkuži prostor (mize), učitelj pa kljuke vrat,
 • da učitelj po uporabi pripomočkov/orodij le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
 • da učbenike za na klop učenci uporabljajo prilagojeno,
 • da si učenci nujno umijejo roke pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov,
 • učiteljice poskrbimo, da učenci posamično odhajajo v sanitarije in garderobo oz. počakajo na hodniku pred njimi, če so zasedeni (okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo).

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov .

 1. Uporaba prostorov s strani klubov, društev in drugih uporabnikov šolskih prostorov (telovadnica, učilnice) za izvajanje njihove dejavnosti je možna po zaključeni šolski dejavnosti v posameznem prostoru in razkuževanju prostorov
 2. V ostalih prostorih šole (kabineti, jedilnica) se lahko naenkrat zadržuje le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo varno medsebojno razdaljo 1,5-2 m.
 3. Uporaba prostorov s strani klubov, društev in drugih uporabnikov šolskih prostorov (telovadnica, učilnice) za izvajanje njihove dejavnosti trenutno ni možna.

 

Vstopanje in izstopanje iz šole ter gibanje po šoli:

Organizacija pouka v PŠ Lenart:

Jutranje varstvo: 6.45 – 7.55

Pouk: 8.00 – 13.10 (najdlje)

Podaljšano bivanje: 11.25 – 15.30 oziroma do 16.00

 

 1. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači pa pridejo v šolo ob 7. 45.
 2. Vsi učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Preobujejo se v garderobi in takoj odidejo v razred.
 3. Delavci šole vstopajo v šolo skozi vhod na zadnji strani šole. Ob vstopu razkužijo roke.
 4. Starši in vsi ostali obiskovalci šole ne vstopajo v šolo skozi glavni vhod, razen če imajo res nujen razlog, ki ga predhodno najavijo. V tem primeru sporočijo svoje podatke (ime in priimek, koga v šoli bodo obiskali). Učiteljice vodijo poseben seznam zunanjih obiskovalcev.
 1. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 1. Po zaključku pouka učitelj pospremi učence v garderobo in na kosilo.
 2. Odhod iz podaljšanega bivanja. Otroci bodo odhajali v primernem razmaku v garderobo, kjer se ne bodo zadrževali in bodo odšli sami domov. Učenci vozači bodo na primerni razdalji počakali starše pred šolo. Učenci, ki odhajajo sami iz šole peš, bodo napoteni ob ustrezni uri. Zaradi organizacije dela je nujno, da se starši dosledno držijo izbrane ure in po otroka prihajajo točno. Starši počakajo otroka pred šolo. Na vhodnih vratih objavimo tel. št. šole, na katero lahko starši pokličejo: 04 510 35 70.

 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa:

 1. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu v aplikaciji eAsistent. V jutranjem varstvu je prisotnost učencev razvidna iz seznama učencev, ki ga vodi učitelj  jutranjega varstva v papirni obliki.
 2. Pouk poteka po urniku, v učilnici 4. in 5. razreda ali na prostem. Med odmori učenci ostajajo učilnici, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Izjema je glavni odmor, ko učenci v spremstvu učitelja lahko grejo v telovadnico.
 3. Pouk športa poteka tudi v telovadnici. Učenci se preoblačijo v učilnici. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 4. V podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu skušamo ohranjati medsebojno razdaljo. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj. Učitelj vodijo  evidenco sprotno in dosledno.
 5. Učitelji ves čas skrbijo za medsebojno razdaljo, še zlasti pri kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5 m–2 m).
 6. Knjige iz šolske knjižnice izposoja razredničarka. Pri tem poskrbi za varnostno razdaljo. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno.
 7. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 8. Ekskurzije in šole v naravi se ne izvajajo.
 9. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Dejavnosti se bodo izvajale v mehurčku.
 10. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.
 11. Dežurstvo delavcev šole poteka po razporedu.
 12. Učitelji izvajajo GU, RS s starši in druge oblike pridobivanja informacij na daljavo preko videopovezave ali telefona.
 13. Sestanki zaposlenih naj potekajo na daljavo prek videopovezav.
 14. Javnih ali skupinskih dogodkov (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti, tekmovanja…) ne bomo organizirali. .

 

Prehrana:

 1. Učenci s sabo prinesejo bidone in vanjo natočijo vodo, pitnikov ne uporabljamo. .
 2. Malica se organizira v učilnici 4. in 5. razreda. Razrednik je z učenci ves čas odmora in pri njih tudi malica.
 3. Kosilo poteka v jedilnici šole  pod nadzorom učitelja podaljšanega bivanja. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda. Jedilnico se po končanem kosilu razkuži.

 

 

 

Protokol dela v kuhinji:

 1. Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP.
 2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok v skladu s priporočili NIJZ.
 3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.

 

Protokol čiščenja:

 

 1. Gospodinjka v dopoldanskem času od 7.00 do konca pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine, ko so ti prosti.
 2. Za razkuževanje tal uporabljamo 5% natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne pripomočke pa pršilo z razkužilom za roke in krpo.
 3. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, učilnic, jedilnice in garderob. Po zaključku pouka se počistijo tudi garderobe in telovadnica.

 

Ravnanje v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19:

 1. V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, motnje okušanja in vonja) učenec ostane doma. Starši učenca po telefonu kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika ter upoštevajo njegova navodila. O tem obvestijo šolo (razrednika) po elektronski pošti oz. telefonu.
 2. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor izolirno sobo (v garderobo) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.

 

Šola redno obvešča starše in učence o aktualnih informacijah preko spletne strani šole in sporočil v eAsistentu.

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov .

 

 

Škofja Loka, 25. 1. 2021

 

Vodja Podružnične šole Sv. Lenart,                                                         Marko Primožič,

Zinka Pintar                                                                                                      ravnatelj

 

Dostopnost